فونت درشت تر      فونت کوچک تر

سامانه تلفن گویا

 

سامانه تلفن گویا اداره کل بهزیستی استان کرمان با شماره 31211111 الی 14   آماده خدمت

  

رسانی به عموم مردم و علی الخصوص جامعه هدف میباشد ، شرح خدمات ارائه شده به شرح

 

 

ذیل میباشد :

 

1- ارتباط با واحد های مختلف اداره کل بهزیستی استان کرمان

 

2- اعلام نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و شکایات

 

3-دریافت وقت ملاقات حضوری با مدیرکل

 

4-اعلام وضعیت پرداخت مستمری و یا سایر کمک های نقدی و نقدی