رزومه روابط عمومی ستاد

 

نام : مهناز

نام خانوادگی : پهلوان 


سابقه کار:

10 سال

سوابق  :

رئیس اداره روابط عمومی بهزیستی استان کرمان  (هم اکنون  )

کارشناس روابط عمومی بهزیستی استان کرمان از سال 88 تا 92

مسئول روابط عمومی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان کرمان  از سال 91 تا کنون

عضو خانه مطبوعات استان کرمان و خبرنگار (از سال 80 تا 88 )