اگهی فراخوان تاسسیس مراکز اذر 96

برای دیدن مطالب مربوط به مجوز مهدکودکها اینجا را کلیک کنید

برای دیدن مطالب مربوط به فراخوان عمومی تاسیس مراکز اینجا را کلیک کنید

برای دیدن مطالب مربوط به لیست موسسات خیریه معاونت مشارکتها اینجا را کلیک کنید

برای دیدن مطالب مربوط به مجوز کلینیک  اینجا را کلیک کنید

برای دیدن مطالب مربوط به نیاز سنجی معاونت اجتماعی  اینجا را کلیک کنید

برای دیدن مطالب مربوط به شرایط موسسین  اینجا را کلیک کنید

برای دیدن مطالب مربوط به مجوز جهت مراکز توانبخشی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن مطالب مربوط به نیاز سنجی حوزه توانبخشی اینجا را کلیک کنید