دراولین مجمع سلامت استان ،از مدیرکل بهزیستی استان کرمان برای همکاری در ارتقاء سطح سلامت جامعه تقدیر شد