ارتباط با مدیران ستادی

نام مقام تلفن حومه استان کشور
دکتر عباس صادق زاده مدیر کل 034-32132201
مهندس مهدی نخعی معاون پشتیبانی و منابع انسانی 32132210 - 034
عباس بلندی معاون امور اجتماعی 2101059
دکتر علیرضا اسدی معاون امور توانبخشی 2132215
مهدی نخعی معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی ،مشارکتهای مردمی و اشتغال 034-31211054
مهدی عربنژاد رئیس حراست 2132209
اعظم عربزاده مسئول دفتر مدیریت عملکرد 034-31211053
محمد علی محمدی رئیس دفتر مدیر کل 034-321311125
افسانه قاضی زاده مسئول روابط عمومی 034-32132216
پریسا طبیب زاده رئیس اداره فناوری اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداری 034-32132211
مهناز پهلوان دبیر شورای فرهنگی 034-32132210